dimecres, 31 de juliol de 2013

Salvem el Molinar, de la contaminació i de la intoxicació informativa


En l'últim ple municipal, en el qual es van tractar qüestions relacionades amb el projecte urbanístic de La Española en la partida de la Canal, el portaveu del Partit Popular, Fernando Pastor, va insistir en el suposat silenci de "Salvem l'Aqüífer del Molinar" respecte al perill de contaminació que suposa la urbanització de l'Estepar.
Coneixent la trajectoria de Pastor ens sorprén la seua repentina preocupació per l'impacte de la urbanització de l'Estepar, ja que justament ell ha estat en el govern municipal d'Alcoi durant més de 10 anys (en bona part com a regidor d'Urbanisme) i no ha fet res per resoldre el problema de les aigües residuals d'eixos xalets, que en la seua majoria daten dels anys 70 (molt abans de l'existència de la nostra associació).
Convé recordar que l'estudi realitzat per la consultora Gea21 ja va aconsellar en l'any 2000 (el mateix any en què el PP va accedir a l'alcaldia) l'adopció de mesures de precaució  en relació a la urbanització de l'Estepar:
"El otro caso, El Estepar, la urbanización se encuentra aguas arriba del Barranc de la Batalla, que es una zona de conexión directa de aguas superficiales con las aguas subterráneas. Por las mismas razones (suelos inadecuados, diseño deficiente, falta de mantenimiento, vertidos inapropiados, etc.) el sondeo de El Molinar podría sufrir consecuencias negativas."
L'estudi també advertia dels possibles impactes dels productes fitosanitaris i els adobs agrícoles:
"Se recomienda la aplicación de las buenas prácticas agrícolas para evitar la posible contaminación de las aguas superficiales en todo el término municipal de Alcoi, pero estas medidas deberían reforzarse especialmente en aquellos terrenos ubicados aguas arriba del Barranc de la Batalla."
Però el govern municipal del PP no va fer massa cas de les recomanacions de l'estudi de Gea21, segurament perquè això li haguera suposat donar-li la importància que es mereixia i, per tant, haver d'admetre una de les seues conclusions més contundents: que la ubicació d'indústries a la partida de la Canal s'havia de rebutjar perquè suposava un risc "inadmissible i no minimitzable".
Citem literalment un fragment de l'estudi:
"Ciertamente, la variada gama de alternativas técnicas disponibles para la conducción y el tratamiento de aguas residuales industriales puede aportar soluciones razonablemente seguras para la mayor parte de los problemas de protección hidrológica a los que se enfrenta habitualmente la industria. Pero no es menos cierto que en aquellas situaciones que afectan a recursos de cabecera dedicados al abastecimiento de aguas potables, y mucho más en casos de extrema vulnerabilidad hidrogeológica como es el caso del río Molinar, se impone habitualmente el principio de prevención, que reconoce las limitaciones de fiabilidad de las tecnologías de protección ambiental frente a situaciones de alto riesgo. 
Siguiendo este principio, la ubicación de concentraciones de actividad industrial en zonas hidrológicamente sensibles, especialmente en cabeceras de cuenca, suele descartarse de entrada en la ordenación del territorio, pues por muchas precauciones que se adopten, siempre se introducen riesgos inadmisibles para la integridad de un recurso de tanta calidad y tan crecientemente valioso como es el agua de cabecera de una cuenca hidrográfica.
Antes al contrario, en estas zonas suelen establecerse áreas de protección de los recursos hídricos, en las que se limita y controla severamente los usos permitidos, incluso dentro de las actividades del sector primario. Este tipo de medidas deberían ser adoptadas a la mayor brevedad en la zona de estudio, delimitando un perímetro de protección de los recursos hídricos del sistema Carrasqueta-Barrancones, con estrictas regulaciones de usos y actividades. Resulta sorprendente que este tipo de medidas de ordenación territorial-ambiental no hayan sido planteadas con anterioridad."
Com veiem, unes conclusions que no li van fer cap gràcia al Partit Popular, ja que xocaven amb el seu recent i inexplicable canvi de posició en el tema del polígon de la Canal; cal recordar que mentre va estar en l'oposició, el PP va rebutjar frontalment aquesta ubicació i fins i tot va elaborar un informe altament crític amb la proposta.
Però "Salvem l'Aqüífer del Molinar" sí que va tindre ben en compte el rigorós estudi de Gea21. Per això, en novembre de 2001 vam presentar una proposta al ple de l'Ajuntament d'Alcoi, demanant que s'acordara sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la delimitació del perímetre de protecció de l'aqüífer Barrancons-Carrasqueta (del que forma part el Molinar), una mesura que hauria aprofitat per a prohibir o limitar totes les activitats potencialment contaminants en les àrees d'influència de l'aqüífer (inclosa la urbanització de l'Estepar).
Per desgràcia, la proposta no es va aprovar, ja que no va comptar amb el suport del Partit Popular ni dels trànsfugues del Grup Mixt, que es veu que en aquells moments no tenien cap interés en les aigües residuals de l'Estepar, ni en la protecció de l'aigua del poble d'Alcoi. Nosaltres, en el nostre comunicat de 12 de desembre de 2001 sobre el ple, sí que vam fer referència a les diferents activitats que suposaven un perill de contaminació (industrials, de transport, urbanitzacions, etc.):
"No anem a esmentar de nou els nombrosos estudis que recomanen, des de fa més de 20 anys, la delimitació del perímetre de protecció del Molinar; a més, el perill de contaminació d'aquest aqüífer per activitats ben diverses (industrials, de transport, urbanitzacions...) també ha quedat ben documentat en els estudis sobre localització industrial realitzats recentment."
Davant de la falta total de sensibilitat per part del govern municipal alcoià, en febrer de 2003 ens vam dirigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar que iniciara d'ofici i amb urgència la delimitació del perímetre de protecció de l'aqüífer.
Finalment, en 2004 l'Ajuntament va encarregar a la consultora EVREN un estudi per a la delimitació del perímetre de protecció del Molinar. Aquest nou estudi encarregat pel govern del PP no té en compte la urbanització de l'Estepar, però sí que estableix clarament que en determinats terrenys de la partida de la Canal, entre els quals s'inclouen els que vol urbanitzar La Española, l'abocament d'aigües residuals ha de ser "zero" i, a més, en qualsevol cas no són admissibles —entre moltes altres— les indústries agroalimentàries o de begudes, les de cosmètics i les de maquinària industrial, que són justament les que vol traslladar aquesta empresa. Les conclusions de l'estudi d'EVREN han sigut assumides posteriorment per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient; esperem que ara els tècnics no cedisquen a les pressions de tot tipus que sense cap dubte rebran.
En definitiva: si Fernando Pastor haguera dedicat el seu temps com a regidor en treballar pel bé comú ja estaria aprovat el perímetre de protecció de l'aqüífer del Molinar, que serviria tant per a impedir amenaces a l'aqüífer com el projecte de La Española a la Canal, com per a exigir millores en el control de les aigües residuals de les cases existents a l'Estepar. Pel que es veu, va preferir esforçar-se a impulsar projectes urbanístics il·legals (Rosaleda, Serelles), insostenibles (ampliació de les urbanitzacions de l'Estepar i de Serelles, urbanització de Xirillent i polígon de la Canal, afortunadament rebutjats per la Conselleria en mans del seu mateix partit)  o simplement inútils (conducció d'aigua depurada a Batoi).
Alcoi, 30 de juliol de 2013